ПУБЛИЧНА ОФЕРТА
Від 1 січня 2022
Даний документ є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Адмітад» укласти договір про надання послуг на умовах, що викладені нижче.

1. Основні поняття та визначення.

З метою належного тлумачення та інтерпретації даного документу нижче наведені терміни використовуються в наступних значеннях:
Акцепт Оферти – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом здійснення Клієнтом передбачених даною Офертою дій;
Вищий учбовий заклад – установа, яка здійснює підготовку спеціалістів з вищою професійною освітою та знаходиться поза межами території України;
Договір – договір надання послуг на платній основі між Компанією та Клієнтом, укладення якого здійснюється шляхом Акцепту Оферти Клієнтом;
Клієнт – повнолітня дієздатна фізична особа, яка здійснює Акцепт Оферти та є замовником в рамках Договору;
Компанія – товариство з обмеженою відповідальністю «Адмітад»;
Оферта – даний документ, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://ua.univibes.org/public-offer
Регламент – порядок, процедура та обсяг надання Послуг Компанією, який закріплений в рамках текстового файлу та розташований в мережі Інтернет за адресою https://drive.google.com/file/d/12Pyb6o_8bJmBKEmYT6IilXSpaSBdcVEE/view?usp=sharing ;
Сайт – https://ua.univibes.org в мережі Інтернет;
Мережа Інтернет – інформаційно – телекомунікаційна мережа «Інтернет»;
Послуги – дії Компанії з консультування з питань освіти та вибору освітніх напрямів по інформаційному супроводженню вступу Клієнта до Вищого учбового закладу, подання заявки Клієнта на участь Клієнта в грантовій/стипендіальній програмі у Вищих учбових закладах, інші дії, пов’язані з інформаційним супроводженням вступу Клієнта до Вищого учбового закладу або дії Компанії з інформаційного супроводження вступу Клієнта на курси вивчення іноземних мов в освітніх або аналогічних організаціях та пов’язані з цим дії. Конкретний обсяг наданих Послуг визначається Клієнтом самостійно безпосередньо перед Акцептом Оферти та визначається рамках
екранного інтерфейсу Сайту, після чого може бути змінений по узгодженню Сторін, якщо інше не передбачено даним документом або Регламентом.

З метою уникнення сумнівів Сторони підтверджують, що Компанія не є освітньою організацією, організацією, яка здійснює освітню діяльність, а також організацією, яка здійснює навчання, у розумінні, передбаченому Законом України від 05.09.2017 року № 2145-VIII «Про освіту».

Скориставшись Послугами Сайту, Клієнт підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт та Послуги на свій страх і ризик, “як є”, оцінює і несе всі ризики, пов’язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Компанія, у тому числі її керівництво, співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень. Компанія не гарантує, що Послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Клієнта або будь-яких інших осіб.

Інші терміни, які використовуються в рамках даного документу, підлягають тлумаченню відповідно до тексту документа та Сайту. У випадку відсутності у тексті документа та на Сайті однозначного тлумачення такі терміни слід трактувати відповідно до нормативних актів України, а при відсутності в нормативних правових актах України певного терміну слід використовувати тлумачення, яке склалося для таких термінів в рамках мережі Інтернет.

2. Предмет Договору

2.1 В рамках Договору Компанія надає Послуги Клієнту на платній основі, а Клієнт зобов’язаний оплатити вартість надання Послуг згідно Договору.
2.2 Детальний перелік дій Компанії, які входять до Послуг, визначається обраним Клієнтом пакетом Послуг\тарифом, передбаченим в межах Сайту, а також Регламентом. У випадку протиріч між інформацією, окресленою в межах Сайту та в Регламенті, застосовуються положення Сайту.

3. Оферта. Порядок та умови Акцепту Оферти

3.1 Сторони погодили, що Акцепт Оферти здійснюється Клієнтом шляхом обрання пакету Послуг з використанням елементів екранного інтерфейсу Сайту та здійсненням оплати обраного пакету Послуг в розмірі, визначеним в межах Сайту.
3.2 Клієнт здійснює Акцепт Оферти та отримує статус замовника за Договором в момент надходження оплати обраного пакету Послуг, в тому числі часткової оплати, якщо така передбачена в межах Сайту, на розрахунковий рахунок Компанії. Даний момент вважається моментом укладення Договору.
3.3 Сторони погодили можливість тільки повного та безумовного Акцепту Оферти. Частковий Акцепт Оферти є неможливим. У випадку непогодження Клієнта з будь –якими положеннями Оферти Клієнт зобов’язується утриматися від Акцепту Оферти. Шляхом здійснення оплати Клієнт підтверджує своє ознайомлення з порядком та процедурою надання Послуг та те, що Клієнт використав всі наявні в його розпорядженні ресурси для отримання вичерпної інформації про Послуги.
3.4 Акцепт Оферти означає згоду Клієнта на обробку персональних даних Клієнта (у випадку їх надання) Компанією виключно з метою укладення або виконання Договору, в тому числі виконання прийнятих на себе зобов’язань перед Клієнтом в обсязі, передбаченому в межах Сайту та/або Регламенту. Шляхом Акцепту Оферти Клієнт погоджується на отримання дзвінків та інформаційних повідомлень від Компанії, які здійснюються та/або направляються з метою укладення або виконання Договору у випадку надання Клієнтом відповідних контактних даних Компанії. Клієнт підтверджує, що його Акцепт даної Оферти свідчить про згоду в отриманні зазначених дзвінків та інформаційних повідомлень, а також з тим, що дана Оферта разом з Акцептом Оферти Клієнтом, а також іншими акцептованими документами, розміщеними в межах Сайту або наданими Компанією Клієнту, є двостороннім договором, в межах та з метою виконання якого Компанією здійснюється обробка наданих даних. Клієнт маж право відкликати свою згоду на отримання дзвінків та\або повідомлень інформаційного характеру шляхом звернення до Компанії за реквізитами, визначеними в даній Оферті, але розуміє та підтверджує, що таке відкликання може потягти а собою неможливість надання Послуг відповідно до Договору.
3.5 Шляхом Акцепту Оферти Клієнт підтверджує свою правоздатність, дієздатність, повноліття, а також надає всі передбачені в межах Оферти гарантії та запевнення (при наявності таких).
3.6 Сторони погоджуються, що Компанія має право вносити зміни в текст Оферти та/або Регламенту шляхом їх корегування та розміщення на Сайті в новій редакції. У випадку зміни Оферти та/або Регламенту після Акцепту Оферти Клієнтом до відносин між Компанією та Клієнтом застосовується версія Оферти та/або Регламенту, які діяли на момент Акцепту Оферти Клієнтом.

4. Порядок надання Послуг

4.1 Сторони погодили, що порядок надання Послуг та перелік дій, які входять до Послуг визначений в межах Сайту та Регламенту. Послуги надаються в розумні строки після отримання запиту для ознайомлення.
4.2 Сторони залишають за собою право погоджувати конкретні параметри надання Послуг шляхом телефонного зв’язку, електронної пошти або іншим шляхом, який дозволяє однозначно встановити Сторону та її волевиявлення. У випадку наявності такого погодження застосовуються параметри надання Послуг, погоджені Сторонами. Зміна параметрів після початку надання Послуг здійснюється за додаткову плату.
4.2.1 З метою уникнення сумнівів Сторони домовились, що всі електроні листи з адрес в доменній зоні @univibes.org, @admitad.com вважаються електронним листами Компанії, якщо інше не передбачене в такому листі або не витікає з нього.
4.3 Клієнт погоджується з тим, що Компанія має право залучати третіх осіб до процесу надання Послуг.
4.4 Сторони погоджуються, що надання Послуг належним чином та в повному обсязі є можливим виключно за дотримання Клієнтом порядку надання Послуг, а недотримання Клієнтом порядку надання Послуг розглядається Сторонами як неможливість виконання Договору Компанією, що виникла з вини Клієнта, та Послуги підлягають оплаті. Сторони погоджуються, що Компанія не надає гарантій щодо терміну здійснення взаємодії з Компанією, її представниками та здійснення інших дій у рамках надання Послуг, а також дотримання терміну надання Послуг через диференціювання цього терміну залежно від обраного вищого навчального закладу, освітньої та іншої аналогічної організації та/або інших обставин, які можуть перебувати поза контролем Компанії.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1 Клієнт зобов’язаний:
5.1.1 Оплатити Послуги у розмірі та порядку, зазначеному в рамках Сайту. У разі порушення Клієнтом строків внесення першого та наступних платежів або оплати послуг, передбачених умовами цього Договору, клієнт зобов'язаний виплатити Компанії пеню у розмірі 0,1 % від суми, що належить до виплати, за кожен день прострочення платежу.
5.1.2 Надати Компанії повну та достовірну інформацію, яка може знадобитися для надання Компанією Послуг за Договором. Ця інформація фіксується за допомогою заповнення Анкети клієнта, а також у рамках роботи Клієнта та Компанії. У разі ненадання повної або надання неправдивої інформації Клієнтом надання Послуг Компанією вважається неможливим з вини Клієнта і не вимагає матеріального відшкодування фактично наданих Послуг.
5.1.3 Здійснювати всі дії, рекомендовані Компанією до виконання Клієнтом, в рамках надання Послуг, сумлінно дотримуватися інструкцій та порад Компанії, дотримуватися порядку надання Послуг.
5.1.4 Не розголошувати конфіденційну інформацію та відомості, що становлять комерційну таємницю Компанії, які можуть бути розкриті Компанією Клієнту згідно з Договором.
5.1.5 Вчасно та в повному обсязі повідомляти Компанію про всі обставини, що перешкоджають або унеможливлюють надання Послуг за Договором, до яких належать у тому числі, але не тільки:
- різного роду захворювання Клієнта та пов'язані з ними медичні обмеження;
- іноземне громадянство Клієнта, встановлений візовий режим між країною в'їзду та країною, громадянином якої є Клієнт, якщо вони не громадяни України;
- необхідність отримання Клієнтом спеціальних дозволів чи погоджень від третіх осіб чи компетентних органів, у тому числі: згоди на виїзд за кордон, отримання відстрочки від несення військової служби та інших дозволів та погоджень.
У разі неможливості надання Послуг у зв'язку із умовчанням Клієнтом зазначених вище та інших зобов'язань Послуги вважаються не наданими з вини Клієнта.
5.1.6 Не перешкоджати наданню Компанією Послуг за Договором, а саме: дотримуватися критеріїв надання Послуг, зафіксованих у Договорі, Анкеті Клієнта та інших офіційних засобах взаємодії Клієнта та Компанії (пошта, робочі листування тощо); надавати точну інформацію про готовність скласти необхідні іспити у зазначений термін та на належний рівень; регулярно виходити на зв'язок з Компанією та її представниками.
5.1.7 Використовувати для взаємодії з Компанією та її представниками офіційні способи зв'язку: пошта для листування, електронна пошта, телефон. При використанні Клієнтом інших способів зв'язку Компанія не несе відповідальності за якість Послуг за Договором.
5.1.8 Не пред'являти претензій за результати роботи у разі невиконання Клієнтом рекомендацій Компанії, а також у разі надання їм неповної чи неправильної інформації. Не пред'являти Компанії претензій за відмову її від виконання дій або утримання від дій, якщо ці дії призвели б до порушення Закону або могли б заподіяти шкоду Компанії або її представникам.

5.2 Клієнт має право:
5.2.1 Отримувати Послуги відповідно до Договору та інформацію про хід надання Послуг.
5.2.2 Одного разу ініціювати припинення або перенесення надання Послуг за Договором у разі непередбачених життєвих обставин та/або несдачі необхідних іспитів/тестів та/або неотримання необхідних документів.

5.3 Компанія зобов'язується:
5.3.1 Надати послуги згідно з Договором.
5.3.2 Вчасно та в повному обсязі повідомляти Клієнта про всі обставини, що перешкоджають або унеможливлюють надання Послуг за Договором.
5.3.3 Не розголошувати конфіденційну інформацію Клієнта, яка може бути розкрита Клієнтом Компанії згідно з Договором. Клієнт погоджується з тим, що конфіденційна інформація Клієнта може бути надана третім особам, які беруть участь у наданні Послуг Клієнту, та зазначене надання не буде порушенням Договору Компанією.
5.3.4 Забезпечити зв'язок Клієнта та представників Компанії через офіційні способи зв'язку: пошта для листування, електронна пошта, телефон або інші засоби зв’язку через соціальні месенджери.

5.4 Компанія має право:
5.4.1 Залучати до надання Послуг третіх осіб у необхідній для цього кількості, не обмежуючись лише одним підрядником.
5.4.2 Запропонувати Клієнту альтернативні варіанти надання Послуг без повернення коштів, внесених за Договором, у разі якщо один або кілька зазначених Клієнтом критеріїв перешкоджають наданню Послуг за Договором, включаючи, але не обмежуючись, ситуації, коли невідповідність критеріїв виявилася у процесі надання Послуг.
5.4.3 Відмовитися від виконання цього Договору у разі порушення Клієнтом порядку оплати, а також у випадках ненадання або несвоєчасного надання Клієнтом відомостей та документів, необхідних для виконання Договору, або порушення Клієнтом інших обов'язків, встановлених цим Договором, що спричинили неможливість якісного виконання Договору, вважається неможливим з вини Клієнта та застосовуються наслідки, передбачені ч. 2 ст. 903 Цивільного кодексу України.
5.4.4 Запропонувати Клієнту повторне надання Послуг або іншу альтернативу у разі виявлення помилок з боку Компанії, що спричинили неякісне надання Послуг за Договором.
5.4.5 Утримати вартість вже наданих Послуг, якщо такі були, а також фактично понесені витрати згідно з пунктом 9.3 цього Договору, якщо Клієнт вирішив розірвати Договір в індивідуальному добровільному порядку (без урахування форс-мажорних обставин).

6. Вартість Послуг
6.1 Вартість Послуг вказується на Сайті та в Регламенті. Вартість послуг включає ПДВ за ставкою, встановленою чинним законодавством України.
6.2 Оплата вартості послуг здійснюється на умовах передоплати шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Компанії або з використанням платіжних систем на розсуд Клієнта, на підставі виставленого Компанією рахунку, протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання Клієнтом рахунку. Моментом оплати є день надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Компанії.
6.3. Сторони домовились, що Послуги вважаються наданими належним чином у момент отримання Клієнтом консультацій з питань освіти та вибору освітніх напрямів в обсязі, передбаченому обраним пакетом / тарифом Послуг.
6.4. Компанія після надання Послуг, не пізніше 5-ти робочих днів після закінчення надання Послуг, надає Клієнту Акт наданих послуг. Клієнт протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Акту наданих послуг зобов'язаний направити Компанії підписаний Акт або мотивовану письмову відмову від його підписання. У разі якщо Клієнт не виконує цю умову, зобов'язання Компанії перед Клієнтом вважаються виконаними в повному обсязі і належним чином, а Акт надання послуг - належним
чином оформленими. Момент отримання Клієнтом відповідних документів визначається в будь-якому випадку не пізніше 15 календарних днів з дати їх відправки Компанією будь – якою кур’єрською або поштовою службою доставки за адресою, вказаною Клієнтом.

7. Конфіденційність
7.1 Вся інформація, пов'язана з діяльністю в рамках Договору, отримана однією Стороною від іншої, є конфіденційною як протягом терміну дії цього Договору, так і протягом 5 (п'яти) років після закінчення строку його дії.
7.2 Сторони зобов'язуються не допускати розголошення такої інформації третім особам, за винятком випадків, коли відповідно до чинного законодавства України, Сторона Договору зобов'язана розкрити зазначену інформацію (відомості, що становлять таку інформацію) компетентним державним органам, а також коли розкриття такої інформації третім особам, що залучається Стороною, необхідно в рамках цивільно-правових (договірних) відносин для виконання зобов'язань за Договором. При цьому Сторона Договору, здійснюючи розголошення (розкриття) інформації третім особам у порядку цього пункту, зобов'язана у кожному такому разі вказувати третім особам на режим конфіденційності інформації, що надається, а також письмово повідомити іншу Сторону про таке розголошення.

8. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
8.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання стало результатом обставин непереборної сили, що виникли після підписання Договору та впливають на виконання зобов'язань за Договором. Обставини непереборної сили означають надзвичайні події або обставини, які не могли бути передбачені або яким Сторони не могли запобігти доступними їм засобами. Такі «надзвичайні події або обставини» включають, але не обмежуються цим: стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси
тощо), воєнні дії, дії та/або нормативні акти органів влади та управління України, а також будь-які інші обставини, що визначаються відповідно до чинного законодавства України як обставини непереборної сили.
8.2 У разі виникнення обставин непереборної сили термін виконання зобов'язань за Договором зсувається пропорційно до часу, протягом якого діють такі обставини (включаючи час, необхідний для ліквідації їх наслідків), при цьому, якщо Клієнт у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин втрачає зацікавленість у послугах, то він має право розірвати Договір повністю або частково в односторонньому порядку, при цьому задоволення вимог про повернення коштів, оплачених у порядку передоплати, здійснюється Компанією протягом 10 (Десяти) робочих днів з моменту направлення Клієнтом повідомлення про розірвання Договору повністю або частково. Поверненню
підлягає та частина вартості Послуг, пропорційно до якої Послуги не були надані Компанією через обставини непереборної сили.
8.3 Сторона, для якої настали обставини непереборної сили, повідомляє про це іншій Стороні письмово протягом 3 (Трьох) робочих днів з моменту їх настання, з доданням підтверджуючих документів, виданих уповноваженою організацією. В іншому випадку Сторона, для якої настала обставина непереборної сили, не звільняється від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань. Якщо дія обставин непереборної сили не дозволить Стороні повідомити про ці обставини письмово протягом 3 (Трьох) робочих днів з моменту їх настання, то заінтересована Сторона надсилає таке повідомлення протягом 3 (Трьох) робочих днів з того моменту, коли це
стало можливим.


9. Заключні положення

9.1 Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути під час виконання Сторонами Договору, будуть вирішуватись по можливості шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір передається на розгляд уповноваженого суду відповідно до чинного законодавства України.
9.2 Договір набирає чинності з моменту Акцепту Оферти та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
9.3 Сторони погодили, що у разі односторонньої відмови Клієнта від виконання Договору з будь-якої підстави Компанія здійснює повернення коштів, оплачених у порядку передоплати, за вирахуванням вартості вже наданих Послуг та фактично понесених Компанією витрат. Сторони згодні з тим, що до фактично понесених Компанією витрат відносяться банківські витрати, комісії або комісії інших фінансових, кредитних організацій у разі односторонньої відмови Клієнта від виконання Договору, оплата в рамках якого провадилася з використанням банківських або інших фінансових, кредитних продуктів (споживчих кредитів, розстрочок та інших аналогічних продуктів), а також інші фактично понесені Компанією витрати, якщо такі мали місце. Щоб уникнути сумнівів, Сторони погодили, що при односторонній відмові Клієнта від виконання Договору у разі, коли оплата вартості Послуг здійснювалася з використанням вищевказаних банківських або інших фінансових, кредитних продуктів, сума до повернення та витрати Компанії, зазначені в цьому пункті, розраховуються від суми, отриманої Компанією від відповідного банку чи інший фінансової, кредитної організації з метою оплати Послуг, наданих Клієнту. Клієнт розуміє, що Компанія не має можливості вплинути на розмір фактично понесених витрат та не визначає розмір комісій банків, а також зазначених у цьому пункті витрат та комісій інших фінансових, кредитних організацій.
9.4 Права та обов'язки Сторін за Договором не можуть бути передані або переуступлені будь-яким чином третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, передбачених Договором.
9.5 Сторони визнають юридичну силу за повідомленнями, листами та іншими аналогічними документами (ділове листування), надісланими/прийнятими через електронну пошту, факс та інші засоби зв'язку, якщо інша форма документа прямо не передбачена положеннями цього Договору.
9.6 Договір та відносини між Сторонами регулюються та трактуються відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Договором, а також будь-які суперечки, пов'язані з Договором прямо чи опосередковано, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. У разі наявності у Клієнта претензій або вимог до Компанії та неможливості їх врегулювати шляхом переговорів з Компанією такі претензії чи вимоги підлягають надсиланню рекомендованим листом з повідомленням про вручення за адресою Компанії, зазначеною у цій Оферті.
9.7 У разі наявності відповідного запиту від Клієнта Сторони залишають за собою право зафіксувати наявні домовленості шляхом укладення окремого правочину стосовно надання Послуг у простій письмовій формі (у паперовій формі). У разі укладення такого правочину положення Договору застосовуються до відносин Сторін у частині, що не суперечить вищезазначеному правочину. У разі наявності протиріч між положеннями вищезазначеного правочину та Договору підлягають застосуванню положення вищезазначеного правочину.
9.8. У разі втрати чинності будь - яким пунктом Договору, всі інші пункти залишаються в силі, і Договір продовжує діяти без урахування такого пункту.

Реквізити Компанії:

ТОВ «АДМІТАД»
Код ЄДРПОУ 38864442
Місцезнаходження:
04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, буд.6, корпус 1, офіс 401
IBAN UA253510050000026001459779300 у АТ «Укрсиббанк»
МФО 351005
Платник податку на прибуток на загальних підставах.
ІПН 388644426554