Політика Конфіденційності
1. Загальні положення

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010 року № 2297-VI «Про захист персональних даних» (надалі – Закон) та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки та конфіденційності персональних даних у ТОВ «Адмітад» (далі також – Володілець ПД).

Володілець ПД ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

Ця політика Володільця ПД щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Володілець ПД може отримати про відвідувачів сайту в мережі Інтернет та будь-яких його субдоменів (далі – Сайт).

2. Основні поняття, що використовуються у Політиці

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Володілець ПД – Товариство з обмеженою відповідальністю «Адмітад», яке самостійно або спільно з іншими особами організовує та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються із персональними даними. Відповідно до Закону Товариство з обмеженою відповідальністю «Адмітад» також виступає Розпорядником персональних даних;

Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

Знищення персональних даних - будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, що забезпечують їх обробку;

Конфіденційність персональних даних - обов'язкова для дотримання Володільцем ПД або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави;

Користувач – будь-який відвідувач Сайту;

Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб;

Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Поширення персональних даних — будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, зокрема оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі.

3. Володілець ПД може обробляти такі персональні дані Користувача:

Ім'я;

Місце проживання;

Електронна адреса;

Інші дані у разі надання їх Користувачем або вказівки на необхідність надання таких даних у рамках Сайту.

Також на сайті може відбуватися збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Аналітика та інших).

Зокрема, сюди належать такі дані:

Java вкл/викл;

Cookies увімкн./викл;

Скорочена IP-адреса (три останні цифри видаляються);

URL домену, що посилається (раніше відвідана сторінка);

Операційна система;

Дата та час відвідування;

Інформація про взаємодію зі сторінкою (висота прокручування, кліки та рухи миші);

Час та тривалість взаємодій зі сторінкою;

Відвідані підсторінки та відповідний час перебування;

Введені пошукові запити;

Кліки за банерами та посиланнями.

Додатково, у кожному випадку доступу Користувача до Веб-сайту сервер автоматично зберігає загальні дані про доступ у файлах журналів серверів.

Такі дані включають:

Веб-сайт, що викликається;

IP-адреса системи, яка направляє запит;

Інформація про тип і версію браузера;

Операційна система, що використовується.

Використання спеціальних можливостей Інтернет-сайту

4. Цілі обробки персональних даних Користувача:

Усі персональні дані Користувача (у разі їх надання) обробляються виключно з метою укладання або виконання договору з Користувачем, у тому числі виконання зобов'язань ТОВ «Адмітад» перед Користувачем та/або зобов'язань Користувача перед ТОВ «Адмітад», в обсязі, передбаченому в рамках Сайту та/або договору з Користувачем. Користувач підтверджує, що ця Політика в сукупності з акцептом або підписанням Користувачем інших документів з ТОВ «Адмітад» є двостороннім договором, у межах та з метою виконання якого Володільцем ПД здійснюється обробка наданих даних. Користувач має право відкликати свою згоду на обробку даних шляхом звернення до Володільця ПД за реквізитами, зазначеними у цій Політиці, але розуміє та усвідомлює, що зазначене відкликання згоди може спричинити неможливість виконання зазначеного у цьому пункті двостороннього договору.

5. Правові основи обробки персональних даних

Володілець ПД обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на Сайті. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Володільцю ПД, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

Володілець ПД обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Володільцем ПД, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

Володілець ПД забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

Персональні дані Користувача можуть бути надані третім особам, якщо це передбачено чинним законодавством (податковим, правоохоронним органам, тощо), та/або цією Політикою лише за згодою Користувача, яка виражається відповідно до розділу 5 цієї Політики.

У рамках цієї Політики третіми особами визнаються ділові партнери та постачальники послуг, з якими ТОВ «Адмітад» має договірні відносини в рамках надання доступу до Сайту та відповідних послуг.

ТОВ «Адмітад» зобов'язується надати список третіх осіб, яким були надані персональні дані Користувача, за письмовим запитом Користувача на електронну адресу Володільця ПД - hello@univibes.org, у розумний термін.

У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання Володільцю ПД повідомлення на адресу електронної пошти Володільця ПД - hello@univibes.org, з позначкою «Актуалізація персональних даних».

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Володільцю ПД повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Володільця ПД - hello@univibes.org, з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

Володілець ПД на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов'язаний переконатися у тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснення передачі персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Забезпечення безпеки та конфіденційності персональних даних

Безпека і конфіденційність персональних даних, що оброблюються Володільцем ПД, забезпечується реалізацією правових, організаційних і технічних заходів, які необхідні для забезпечення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.

Для запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних Володільцем ПД застосовуються такі організаційно-технічні заходи:

призначення посадових осіб, відповідальних за організацію обробки та захисту персональних даних; обмеження складу осіб, допущених до опрацювання персональних даних; ознайомлення суб'єктів з вимогами законодавства та нормативних документів Володільця ПД з обробки та захисту персональних даних; організація обліку, зберігання та обігу носіїв, які містять інформацію з персональними даними; визначення загроз безпеки персональних даних під час їх обробки, формування на їх основі моделей загроз; розробка з урахуванням моделі загроз системи захисту персональних даних; перевірка готовності та ефективності використання засобів захисту інформації; розмежування доступу користувачів до інформаційних ресурсів та програмно-апаратних засобів обробки інформації; реєстрація та облік дій користувачів інформаційних систем персональних даних; використання антивірусних засобів та засобів відновлення системи захисту персональних даних; застосування у необхідних випадках засобів міжмережевого екранування, виявлення вторгнень, аналізу захищеності та засобів криптографічного захисту інформації; організація пропускного режиму на територію Володільця ПД, охорони приміщень із технічними засобами обробки персональних даних.

Заключні положення

ТОВ «Адмітад» має право вносити зміни до цієї Політики без згоди Користувача.

Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що його цікавлять, та що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Володільця ПД за допомогою електронної пошти - hello@univibes.org.

У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Володільцем ПД. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

Реквізити:

ТОВ «АДМІТАД»
Код ЄДРПОУ 38864442
Місцезнаходження:
04112, м. Київ, вул. Олени Теліги, буд.6, корпус 1, офіс 401